ونیزان بختیاری

پیشکوه و پشتکوه موگویی بختیاری (شهرستان فریدونشهر)

عزيزان علاقمند به ماهيگيري ورزشي ميتوانند با دريافت كارت بيمه ورزشي

سال (1390) از اداره تربيت بدني جهت ثبت نام به آقاي محمدرضا اصلاني

مسئول انجمن مراجعه يا با شماره همراه ايشان 09133720722  تماس 

حاصل فرمايند .

                       هيئت ورزشهاي همگاني بام ايران شهرستان فريدونشهر

[ یکشنبه هفتم فروردین 1390 ] [ 1:49 ] [ حسامی ]

[ ]

رشته هاي ورزشي هيئت ورزشهاي همگاني شهرستان فريدونشهر در سال (1390)

1 - ورزشهاي بومي ومحلي 2- ورزشهاي طبيعي3 - ورزش مساجد  4- ورزش بزرگسالان  5- ورزش 

صبحگاهي 6 - گردشگري ورزشي 7- ورزش كاركنان دولت 8- ورزش چوب وتوپ  9- ماهيگيري ورزشي

10 - طناب زني  11  - پرواز باد بادكها  12 - بازيها و تفريحات كودكان  13 - ورزش در آب  14 - تك بال 

15 - ورزش آ تش نشانان و امداد گران

عزيزان علاقمند به زشته هاي ورزشي فوف در شهرستان فريدونشهر و حومه ميتوانند با در دست

داشتن كارت بيمه ورزشي جهت ثبت نام به اداره تربيت بدني مراجعه يا با شماره 03725292250

تماس حاصل نمايند .

                                              هيئت ورزشهاي همگاني بام ايران (شهرستان فريدونشهر)

[ شنبه ششم فروردین 1390 ] [ 17:27 ] [ حسامی ]

[ ]

1- آقاي مصطفي حسامي رييس هيئت

2- آقاي حاج عباسعلي قهدريجاني نايب رييس و مسئول گردشگري ورزشي

3- آقاي مرتضي قلاني دبير هيئت

4- آقاي مجتبي حسامي عضو و مسئول انجمن ورزش صبحگاهي و كاركنان دولت

5- آقاي محمد اسفناني عضو و مسئول انجمن ورزش در آب و پرواز باد بادكها

6- آقاي محمد ميكلاني عضو و مسئول ورزشهاي طبيعي و بومي و محلي

7 - آقاي محسن قلاني عضو و مسئول ورزش مساجدو چوب و توپ


[ چهارشنبه سوم فروردین 1390 ] [ 20:49 ] [ حسامی ]

[ ]